Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox crashes

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

bp-20de4813-c2e7-4903-9998-8940f0200501 01.05.2020, 22:12 Просмотреть bp-1c802863-19dd-464c-a004-374130200501 01.05.2020, 22:12 Просмотреть bp-cb4bedb2-776e-4139-870d-375e40200501 01.05.2020, 22:12 Просмотреть bp-bb278f5c-b8e6-41a0-895b-392fb0200501 01.05.2020, 22:12 Просмотреть bp-bbd59108-3da2-4e01-92be-6e9cd0200501 01.05.2020, 22:12 Просмотреть bp-e196402a-d76f-46e2-a8fc-de7e20200501 01.05.2020, 22:12 Просмотреть bp-2a85fcf4-4dd7-4f4d-a895-add050200501 01.05.2020, 22:12 Просмотреть bp-bdca4561-6433-4855-ba22-ec7610200501 01.05.2020, 22:12 Просмотреть bp-46c42d0e-8aef-4725-9601-00da10200501 01.05.2020, 22:12 Просмотреть bp-75e58f09-e749-4ea2-959f-3d9a60200501 01.05.2020, 22:12 Просмотреть bp-588eff1a-0e48-45e1-9249-f7dd10200501 01.05.2020, 22:12 Просмотреть bp-0e5e0ea6-2132-4079-8495-05ede0200501 01.05.2020, 22:12 Просмотреть bp-5bd4b9d8-dcd4-4ede-b505-061ce0200501 01.05.2020, 22:12 Просмотреть bp-86f066f9-fe03-4792-827a-2d2e50200501 01.05.2020, 22:12 Просмотреть bp-f94d8836-a490-4018-b460-fa13f0200501 01.05.2020, 22:12 Просмотреть bp-b3398aa2-6ff0-4d3d-a57a-101eb0200501 01.05.2020, 22:12 Просмотреть bp-ff7b3a57-dbb0-42ef-aa6f-297de0200501 01.05.2020, 22:12 Просмотреть bp-2f204937-ab6d-4967-a2bb-2f0bd0200501 01.05.2020, 22:12 Просмотреть bp-fea49362-2578-4f51-856a-475020200501 01.05.2020, 22:12 Просмотреть bp-73b31633-b9ac-4771-86fa-880720200501 01.05.2020, 22:12 Просмотреть bp-15853927-180d-4664-a35a-393010200501 01.05.2020, 22:12 Просмотреть bp-968462ec-e395-4eb4-9270-5e8540200501 01.05.2020, 22:12 Просмотреть bp-16459b5f-1c06-40ed-be0c-b7d550200501 01.05.2020, 22:13

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You are using an older outdated Firefox 66.0.3 version from the Ubuntu repositories. The latter means that no crash symbols are available, so it isn't possible to link to the Firefox source code and see what part of the code is involved in thrashes and the crash reports you posted are of no use.

Doesn't your Linux distribution support more recent supported Firefox versions (75 release or 68 ESR release)?