Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

In about:config how can I turn off the auto re-direct prevention

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi McCoy

more options

In about:config which item to I change so the browser will re-direct automatically. Currently I get a messsage that says Firefox prevented the redirect.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Duplicate question.

Please continue here :

https://support.mozilla.org/en-US/questions/1285575