Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can header & footer be suppressed in PrintPreview->SimplifyPage?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

My OS is Ubuntu. And I tried, but couldn't find an option in Cups, although something called a 'PrettyPage' flag seemed to be the closest thing I could find, but I know of no way to use it.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

File > Page Setup and Page Setup in the Print Preview window has prefs to change / block the header / footer from being printed -- at least that where that 'control' is on the Windows OS Firefox builds. I'm not familiar with what's available with Cups on Linux nor with 'Pretty Page', though.