Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Why was my post deleted

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 35 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

My thread "Firefox 76 beta "verify your identity to reveal the saved password" was deleted? Please explain.

I didn't get an answer of why my microsoft login info was not accepted, but I did discover that if you want to reveal the passwords saved by firefox 76, you must create a master password.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I had a look at that thread and noticed it has been hidden. I'm not seeing any reason for this, so I've made it visible again.