Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Is there a limit of participants who show onscreen in google meets grid view extension?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi McCoy

more options

Is there a limit of participants who show onscreen in google meets grid view extension?

Giải pháp được chọn

Hello genegladstone,

You could ask the developer of the extension :   under   "More information" => "Support Email".

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/google-meet-gridview/

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hello genegladstone,

You could ask the developer of the extension :   under   "More information" => "Support Email".

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/google-meet-gridview/

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.