Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

turn off private browsing for a tab

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I would like to turn off private browsing for one tab or for one instance of firefox without turning it off all the time. Washington Post will not allow me to see content without subscription in private mode.

Giải pháp được chọn

It is currently not possible to disable PB mode for a tab (or window) if you are in permanent Private Browsing mode (Always use Private Browsing mode; Never Remember History).

You would have to start Firefox with a separate profile that doesn't use PB mode. See "Creating a profile":

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

It is currently not possible to disable PB mode for a tab (or window) if you are in permanent Private Browsing mode (Always use Private Browsing mode; Never Remember History).

You would have to start Firefox with a separate profile that doesn't use PB mode. See "Creating a profile":