Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I selected an image as my desktop background, and for some reason, doing this changed the background of Firefox's menu bar to yellow. How do I get it back?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Eve

more options

See above.

Giải pháp được chọn

go to menu and click customize and change the theme. it might be reading the "theme" of the OS and changing the colors appropriately. Similarly, you can right click the desktop and click personalize and ensure that the theme of the OS didn't get set to yellow or something similar.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

go to menu and click customize and change the theme. it might be reading the "theme" of the OS and changing the colors appropriately. Similarly, you can right click the desktop and click personalize and ensure that the theme of the OS didn't get set to yellow or something similar.