Search Support

Beware of phishing attacks: Mozilla will never ask you to call a number or visit a non-Mozilla website. Please ignore such requests.

Learn More

I selected an image as my desktop background, and for some reason, doing this changed the background of Firefox's menu bar to yellow. How do I get it back?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Eve

more options

See above.

Giải pháp được chọn

go to menu and click customize and change the theme. it might be reading the "theme" of the OS and changing the colors appropriately. Similarly, you can right click the desktop and click personalize and ensure that the theme of the OS didn't get set to yellow or something similar.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

All Replies (1)

more options

Giải pháp được chọn

go to menu and click customize and change the theme. it might be reading the "theme" of the OS and changing the colors appropriately. Similarly, you can right click the desktop and click personalize and ensure that the theme of the OS didn't get set to yellow or something similar.

Helpful?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.