Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Updating FF, why did I receive an XULRunner Platform Version '75.0' Error?

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 134 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi philipp

more options

While updating FF on my Windows 10 laptop, I received an error from XULRunner. Platform version '75.0' is not compatible with minVersion > = 74.0.1, maxVersion < = 74.0.1. Now FF will not open. Help?

Giải pháp được chọn

hi, this might be the result of an update that has gone wrong and leaves a program folder with partly old partly new files. that should be solvable by downloading & reinstalling firefox: https://www.mozilla.org/firefox/all/

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

hi, this might be the result of an update that has gone wrong and leaves a program folder with partly old partly new files. that should be solvable by downloading & reinstalling firefox: https://www.mozilla.org/firefox/all/