Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I cannot copy url's to clipboard. Firefox 75.0, and Mac Catalina 10.15.3

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi wmastrigt

more options

Firefox will not allow me to copy any url to the clipboard. This started maybe two or three Firefox updates ago. No problem in Safari.

Firefox will not allow me to copy any url to the clipboard. This started maybe two or three Firefox updates ago. No problem in Safari.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

in about:config see if dom.event.clipboardevents.enabled got flipped to false somehow

more options

Hi Eve, That flag is true. What else can I check?