Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I've built firefox from source, and I'm having issues accessing some websites with it

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi mattia.basaglia

more options

Using firefox built from source on Linux

It seems to be affecting mostly twitter (https://twitter.com/) Typing in the address bar or clicking links causes nothing to happen (nothing specials logged to the terminal, dev console shows no new requests). Oddly it works opening such links in a private window. I tried "Restart with Addons Disabled" but it doesn't fix it.

Giải pháp được chọn

Well, it looks like bug 1621301. Could you clear the cache and cookies for the affected websites?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Well, it looks like bug 1621301. Could you clear the cache and cookies for the affected websites?

more options

ye that solved the issue

how odd firefox didn't even attempt to load the page if it's just some cookie issue