Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I don't want that search in the address bar. I want it turned off.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 85 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Yinmin

more options

How do I turn off the address bar search? That other answer was for Linux. I have Windows, and I don't know about css and stuff.

Giải pháp được chọn

If you mean the new popup/enlargement, type about:config and then 'browser.urlbar.update'. Turn all 4 to false or try each on their own as i'm not sure what specifically they do, but all 4 works for me.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

If you mean the new popup/enlargement, type about:config and then 'browser.urlbar.update'. Turn all 4 to false or try each on their own as i'm not sure what specifically they do, but all 4 works for me.