Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Where I expect to see the progress of connection to a site at the bottom left I no longer see anything - thank you

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 25 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi RobertJ

more options

At the bottom left corner it's always shown connection progress, for example "performing tls handshake," there's nothing. It just started happening. Weird!

Thank you, Jeff Levine

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hey Jeff, With version 75, they changed the Status Bar (bottom left corner) to white text on a black background. Maybe (?) your Theme has something to do with it.