Search Support

crash reports

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Firefox keeps crashing when opening and constantly sends back error reports and logs them eg -Crash ID: bp-7645ecc4-3600-4c81-a51f-546f30200409...all well and good but how do i fix it. Firefox is virtually unuseable at times.

All Replies (2)

more options

Product Firefox Release Channel release Version 74.0.1 Build ID 20200403064753 (2020-04-03) Buildhub data OS Unknown

Thu, 09 Apr 2020 06:41:57 GMT bp-7645ecc4-3600-4c81-a51f-546f30200409 Signature: OOM | small

MOZ_CRASH Reason (Sanitized) : MOZ_CRASH()

Crash Reason None

Helpful?

more options

Helpful?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.