Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to disable new research bar zoom

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1338 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi McCoy

more options

Hello,

with the latest version of Mozilla and it's revamped search bar, whenever I open a new tab, the search bar will zoom out, any idea how to disable that?

thanks

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Hello nico_the_daft,

In addition to the above, you could try all (or some of) these :

Type in the address bar about:config and press Enter. (ignore the warning)

Type in the search bar and look for the preference :

browser.urlbar.openViewOnFocus

and set its value to false

Do the same with these preferences :

browser.urlbar.update1

browser.urlbar.update1.interventions

browser.urlbar.update1.searchTips

Then close and restart Firefox.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

You can adjust some parts of the urlbar by going to about:config and searching urlbar

more options

Giải pháp được chọn

Hello nico_the_daft,

In addition to the above, you could try all (or some of) these :

Type in the address bar about:config and press Enter. (ignore the warning)

Type in the search bar and look for the preference :

browser.urlbar.openViewOnFocus

and set its value to false

Do the same with these preferences :

browser.urlbar.update1

browser.urlbar.update1.interventions

browser.urlbar.update1.searchTips

Then close and restart Firefox.

more options

Great, it worked, thank you very much

more options

nico_the_daft said

Great, it worked, thank you very much

    My pleasure - I'm glad you got rid of that nuisance !