Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Update cached pinned sites icon

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 144 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Muhammad Hussein Ammari

more options

Hello, Icon of a pinned site changed but the new icon is not displayed. (because Firefox cached old icon.) I clear all cached data but the new icon is not displayed. How I can clear the new tab page cache?

Hello, Icon of a pinned site changed but the new icon is not displayed. (because Firefox cached old icon.) I clear all cached data but the new icon is not displayed. How I can clear the new tab page cache?

Giải pháp được chọn

I find pinned sites icons on this path: %LocalAppData%\Mozilla\Firefox\Profiles\73iptm4b.default-release\thumbnails Now I deleted all files and everything working fine.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options
more options

That might be the thumbnail cache that you can find in the secondary (local) location that is also used for the disk cache, see the about:profiles and about:cache page.

This might also be problem with the favicons.sqlite file.

You can check for problems with the places.sqlite and favicons.sqlite files in the Firefox profile folder.

  • use "Verify Integrity" button on the "Help -> Troubleshooting Information" (about:support) page

If errors are reported with "Verify Integrity", close and restart Firefox and retry.

more options

Giải pháp được chọn

I find pinned sites icons on this path: %LocalAppData%\Mozilla\Firefox\Profiles\73iptm4b.default-release\thumbnails Now I deleted all files and everything working fine.