Search Support

Add on to search through bookmarks

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi mark

more options

Hi. Is there an add on to search through all of one's bookmarks to find webpages that no longer exist or have broken links?

All Replies (2)

more options

You can search the Add-ons website for suitable extensions.

Helpful?

more options

Thanks cor-el. It looks promising

Helpful?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.