Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can i get my addons back in my menu bar

 • 2 trả lời
 • 3 gặp vấn đề này
 • 10 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi frankiefp

more options

cant install addons in menu bar

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

HI dr...

I think you enjoy new FF 75. first of all you do not have your menu bar just flow below steps to get back it (do you already have menu bar just do not want to do this)

   Click the menu button and choose Customize.
   Click Toolbars at the bottom of the screen and click Menu Bar.
   Click Done to save your changes.  

and to add your add-on back,

  Click the menu button Fx57Menu and select Options.
     Select the Privacy & Security panel.
  Under Logins and Passwords section, 
    click on Saved logins…. This          
    will prompt for your master password.
  After you have entered your master 
    password successfully, restart  Firefox.
more options

With each Update FF gets more bullshit then before.