Search Support

A new window opens a site from history with an uneditable URL bar

  • Không có trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
more options

On macOS 10.15.4 with Firefox Developer Edition 73.0b5, when I open a new Firefox window, instead of opening to my home page (blank), it chooses some site from my history (perhaps the last separate window that was closed?), and I can't modify the URL bar. I can still navigate via history and bookmarks, however.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.