Search Support

Dark theme for library window

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Eve

more options

I had the css to make the library window (CMD + J) dark themed on mac, but have since lost the css file. Does anyone know where to find a dark theme for the library window

Giải pháp được chọn

you might have better luck posting on www.reddit.com/r/firefoxcss

Warning: Customizing Firefox through CSS and JS tweaks like userChrome.css isn't officially supported by Mozilla. Use at your own risk. Your customization will likely break in the future, such as when new Firefox releases come out. This means you'll need to re-apply and tweak your customization after each release.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

All Replies (1)

more options

Giải pháp được chọn

you might have better luck posting on www.reddit.com/r/firefoxcss

Warning: Customizing Firefox through CSS and JS tweaks like userChrome.css isn't officially supported by Mozilla. Use at your own risk. Your customization will likely break in the future, such as when new Firefox releases come out. This means you'll need to re-apply and tweak your customization after each release.

Helpful?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.