Search Support

How do I update my video driver in Linux?

  • Không có trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

FF 74.0 (64 bit) in Linux Mint 19.0. How do I update my video driver? Thank you.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.