Search Support

Firefox doesn't render SVGs as Safari does.

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
more options

https://gitlab.com/vivebox/TREE3 . Safari on iPad correctly renders that SVG, but Firefox on GNU/Linux shows the source code as a text file. In the screenshot is my iOS version. . Most importantly: Linux is only a kernel. So GNU/Linux is the correct name.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.