Search Support

while opening "gaana.com" it's not opening in full screen mode, though i have subscription,while in other browsers it it's opening by removing the add section.

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
more options

i have subscription of gaana app, while opening any other browser it opens in full screen mode, but in gaana it still remains in same by just removing the add section... you can see that once i sign in with my account adds are removed and it turns to full screen mode..but in gaana it still remains same, it just removes the adds

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.