Search Support

Spell checker not working in outlook - either web access or 365

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
more options

When using firefox - spell checker working fine within word app and also in web search box BUT there is no spellcheck option or spelling error mark up on any of my work emails when using office 365 or outlook web access. If I use 'explorer' as a browser there is no issue spell check works fine - just when using firefox - is there anything I can do to solve this as prefer firefox?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.