Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I disable firefox screenshot notifications?

  • 4 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 153 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi N. Aumond

more options

I love Firefox screenshots. However, On copying a screenshot, I receive a notification. I want to disable these notifications. I tried disabling web notifications but that did not help. Is there any way of doing so? Thanks!

I love Firefox screenshots. However, On copying a screenshot, I receive a notification. I want to disable these notifications. I tried disabling web notifications but that did not help. Is there any way of doing so? Thanks!
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Hello Qriuous,

I can't think of a way to disable it, but as a workaround you could do this :

3-bar menu => Options => Privacy & Security; scroll down to "Permissions" => Notifications, and tick the box " Pause notifications until Firefox restarts".

(this option used to be called "Do not disturb")

Will that work for you ?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Giải pháp được chọn

Hello Qriuous,

I can't think of a way to disable it, but as a workaround you could do this :

3-bar menu => Options => Privacy & Security; scroll down to "Permissions" => Notifications, and tick the box " Pause notifications until Firefox restarts".

(this option used to be called "Do not disturb")

Will that work for you ?

more options

Thanks so much! It worked!

more options

Qrious said

Thanks so much!
It worked!

    My pleasure - have a great day !

more options

Why can't Firefox solve this notification issue at once just by removing it?

I need to repeat "stop notification until restart" like 50 times a day.