Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox will not open www.hotmail.com or www.outlook.com - it acts like nothing was typed into the address

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 108 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi squid

more options

I am trying to get to my hotmail account, but when I type www.hotmail.com or www.outlook.com it acts like nothing was requested.

If it is a brand new tab, it just stays blank and does nothing.

If there was already an address in the address bar, it reloads the preexisting website.

I have a bookmark for Hotmail as well but clicking that does nothing. It flashes the tab icon and stays on the current website.

Hotmail works fine on IE and fine on the app on my phone - the problem appears to be with Firefox.

Giải pháp được chọn

Well, it looks like bug 1621301. Could you clear the cache and cookies for the affected websites?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Well, it looks like bug 1621301. Could you clear the cache and cookies for the affected websites?

more options

Thanks - that did it!