Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I Refreshed Firefox and it lost my passwords. Now it won't remember the new Saved passwords.

 • 2 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 52 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

The Password Manager does appear when I enter a new password, and it asks me to Save Password, which I do. Then the next time I try to use that site, no saved password appears. My Firefox is 66.0.3 (64 bit) Mozilla Firefox for Ubuntu.

  Thanks for any help,
             John Patterson

Giải pháp được chọn

I used the Linux Software Updater which seems to have solved the problem.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

I used the Linux Software Updater which seems to have solved the problem.

more options

That was very good work. Well Done. Please flag your last post as Solved Problem as this can help others with similar problems.