Search Support

How do I fix firfox websites too zoomed with Philips Roku tv?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 17 lượt xem
more options

When I go to websites on Firefox using my 32 " Philips Roku TV connected to my desktop pc... the websites are too big and I have to scroll to see everything. Sure I can use the CTRL - key combination but it just zooms and shrinks the website width too which looks weird. Does anyone know how to fix this?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.