Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Cannot play media in firefox

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 20 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi EduardoR

more options

Firefox cannot play media in these websites:

- Spotify Web: redirects me to https://support.spotify.com/us/using_spotify/system_settings/enable-the-spotify-web-player/ (DRM is already enabled)

- Twitch: error #4000

- Youtube: Some videos work, others give me the message "Your browser does not currently recognize any of the video formats available"

- Twitter: "The media could not be played"

Things i have tried:

Going into safe mode, unable hardware acceleration, setting media.me to true (already enabled). Nothing works. Would appreciate any help

Được chỉnh sửa bởi EduardoR vào

Giải pháp được chọn

Make sure you have the latest FFmpeg/libavcodec packages installed.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Make sure you have the latest FFmpeg/libavcodec packages installed.

more options

It worked! "sudo apt-get install ffmpeg" solved my issue, thank you so much.