Search Support

Import error - Chrome data - Chrome not found/recognised in Import wizard

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi thetra2009

more options

I am using Ubuntu 18.04.4 LTS. Chrome Version 80.0.3987.149 (Official Build) (64-bit) Firefox 74.0 (64-bit)

I follow the process described https://support.mozilla.org/en-US/kb/import-data-another-browser.

The problem is that the system does not recognise that Chrome is installed on the computer ( see attached photo). So the process does not complete.

I saw around on the internet for solution but nothing proposed.

Any idea what can it be? I wonder, how/where Firefox is looking to identify other browsers.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

I had to finally export bookmarks and passwords in chrome then import first the bookmarks.

about passwords, I had to visit each page and log in so that firefox stores the passwords.

thanks anyway.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

All Replies (2)

more options

What kind of data do you want to import ?

For bookmarks you can possibly export the bookmarks in Google Chrome to an HTML file and import this file in Firefox.

  • Bookmarks -> Show All Bookmarks -> Import & Backup

Helpful?

more options

Giải pháp được chọn

I had to finally export bookmarks and passwords in chrome then import first the bookmarks.

about passwords, I had to visit each page and log in so that firefox stores the passwords.

thanks anyway.

Helpful?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.