Search Support

V74.0 (64-bit) - Noscript installed: Setting - General -> "Restore previous session" unchecked. On restart old tabs still appear. Some cannot open their URL.

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
more options

Win 10 Firefox version V74.0 (64-bit) - Noscript installed: Setting - General -> "Restore previous session" unchecked (Disabled). On restart old tabs still appear. Some cannot open their URL. Have reinstalled Firefox, no improvement. If "Restore previous session" is checked (Enabled) behaviour is as expected. Happy to send logs if you supply location. 29/3/2020. Bob Coleman.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.