Search Support

Firefox pre visualise PDF option keeps unchecking from time to time, switching for Microsoft Edge (wich is not my default browser)

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
more options

Hi there, so i have the following problem I have by default the PDF viewer selected to Pre-visualise on Firefox (it opens a new tab with the file loaded just like its supposed to). But from time to time, sometimes 1 day sometimes 3 or 4, it just changes automatically to visualise using MIcrosoft Edge, and when this is the case instead of opening MIcrosoft Edge, it just keeps opening new blank tabs until i stop it.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.