Search Support

Terrible upstream network performance using Firefox on Windows 10 1909

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Chris Ilias

more options

There is a measuring tool for evaluating ISP performance http://bredbandskollen.se When I test my Windows 10 1909 using firefox I get 484,41 Mbit/s downstream and 5,69 Mbit/s upstream When I do the same with Microsoft EDGE, I get 483,78 Mbit/s downstream and 617,09 Mbit/s So, the downstream performance is the same, but for the upstream performance, the difference is more than 100 times! (This behaviour using Firefox on Windows is nothing I have seen before).

Đính kèm ảnh chụp màn hình

All Replies (1)

more options

Hi irixpower, I'm very sorry about that. The first reply was a spammer. I've deactivated his forum account.

If you close Firefox, then start Firefox in Safe Mode, does the problem still occur? To start in Safe Mode, go to Help > Restart with Add-ons Disabled.

If the problem does not occur in Safe Mode, then you can disable your extensions one-by-one until you find out which one is causing the problem. For more info, visit Troubleshoot extensions, themes and hardware acceleration issues to solve common Firefox problems.

Helpful?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.