Search Support

CSV download incorrectly opens ANOTHER instance of Excel even when Excel is already running.

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
more options

In previous versions FF detected when Excel was already running when downloading CSV file now it opens a new instance of Excel. This is important since all of the macros that operate on the CSV data are back in the running instance but are unavailable in the new instance. Any help will be appreciated.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.