Search Support

Change proxy configuration while browsing: Connection Settings window shaded !?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

I'm on windows 10.

Issue is simple but painful: I frequently change my proxy setting from a manual proxy to no proxy. Problem is when Firefox is open with some tabs the Connection Settings windows is shaded and can't be modified. I have to restart Firefox. Is that a bug or a feature ?

I tried to deactivate any plugin but it does not resolve the problem

Thanks

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.