Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Portable double installation

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 194 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi trespda

more options

I have been using a very old version of firefox on my desktop. Now I want to update it, but to somehow keep an installation of a pre-webextension version. IIRC two different installations can't live within the same Windows, so I'm looking for a portable installation of the old version. (Running a second instance of the same installation is no help).

The problem is that I already have an updated portable app on my usb stick. I am wondering, if I save an old, portable firefox (on a separate folder) on the same usb stick that already has a portable firefox installation, will it cause any trouble to either?

Giải pháp được chọn

Yes, you can have more than one Portable Firefox version or installation on a USB stick. You can also have Portable Firefox 'installed' on your hard drive, and it won't affect an older Release version of Firefox that is already installed on that computer. Portable installs completely separate from the official versions of Firefox.

Portable Firefox support is over here: https://portableapps.com/forums/support/firefox_portable

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

What version of Firefox are you using?

WARNING ! ! The newer Quantum Firefox versions do not support older add-on programs.

more options

Giải pháp được chọn

Yes, you can have more than one Portable Firefox version or installation on a USB stick. You can also have Portable Firefox 'installed' on your hard drive, and it won't affect an older Release version of Firefox that is already installed on that computer. Portable installs completely separate from the official versions of Firefox.

Portable Firefox support is over here: https://portableapps.com/forums/support/firefox_portable

more options

Not as old as I thought. Some update sneaked in. v 56.0