Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why ask cookies me?

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 50 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi McCoy

more options

Thank you for helpful information

Giải pháp được chọn

Hello fpasimd,

As I'm not sure what exactly it is you want to know, I am giving you these links to articles that will explain why sites ask you to accept cookies, and how Firefox lets you either allow or block cookies :

https://www.thesun.co.uk/tech/6507593/what-is-cookie-internet-accept-info-decline-delete-cookies-explained/

https://support.mozilla.org/en-US/kb/block-websites-storing-cookies-site-data-firefox

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop#w_what-enhanced-tracking-protection-blocks

If this doesn't answer your question, please let us know.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Giải pháp được chọn

Hello fpasimd,

As I'm not sure what exactly it is you want to know, I am giving you these links to articles that will explain why sites ask you to accept cookies, and how Firefox lets you either allow or block cookies :

https://www.thesun.co.uk/tech/6507593/what-is-cookie-internet-accept-info-decline-delete-cookies-explained/

https://support.mozilla.org/en-US/kb/block-websites-storing-cookies-site-data-firefox

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop#w_what-enhanced-tracking-protection-blocks

If this doesn't answer your question, please let us know.

more options

fpasimd said

Thank you.

    My pleasure !

more options

In addition :

Please see these search results ......