Search Support

I am having problems with addons on the overflow menu not displaying correctly.

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
more options

When an addon's icon (such as Video DownloadHelper, Session Sync, FVD Speed Dial, and others) is on the overflow menu (instead of on the tool bar) it does not display correctly when clicked.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.