Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can I enable pop-ups for an entire domain, or only individual websites within the domain?

  • 1 trả lời
  • 7 gặp vấn đề này
  • 33 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I want to enable pop-ups within my company e.g. widgets.com My company has many individual websites e.g. https://text.widgets.com, https://slider.widgets.com, https://frob.corp.widgets.com It becomes tiresome to have to white-list each of them in the "Allowed Websites - Pop-ups" configuration. Is there a way to enable all of websites in a domain with a single configuration specification? Including subdomain sites? Perhaps via something akin to (regex) https://.*\.widgets\.com

I want to enable pop-ups within my company e.g. widgets.com My company has many individual websites e.g. https://text.widgets.com, https://slider.widgets.com, https://frob.corp.widgets.com It becomes tiresome to have to white-list each of them in the "Allowed Websites - Pop-ups" configuration. Is there a way to enable all of websites in a domain with a single configuration specification? Including subdomain sites? Perhaps via something akin to (regex) https://.*\.widgets\.com

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

An exception for the base domain should cover all sub domains, Firefox doesn't support wildcards.