Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My home page is not showing the Top Sites or Highlights any longer even though they're toggled on. This happened after a forced restart of computer.

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 582 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi legendking99997777

more options

My computer shut down after I tried to update Malware Bytes. After the restart, my Firefox home page doesn't pull/show the Top Sites or Highlights (won't even let me manually add). I ran a scan and computer s clean, no viruses and version is up to date. I even tried a refresh of Firefox, but same issue.

Giải pháp được chọn

Hello Lisa30,

Would you do this please :

Type in the address bar about:support and press Enter. Scroll all the way down to "Places Database" => Integrity, and click "Verify Integrity".

If that doesn't help, then on the "about:support" page scroll down to "Profile Folder" and click on "Open Folder".

With Firefox closed rename or remove any places.sqlite files in your profile folder (with Firefox closed)

Also see :

https://support.mozilla.org/en-US/kb/profiles-where-firefox-stores-user-data

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Giải pháp được chọn

Hello Lisa30,

Would you do this please :

Type in the address bar about:support and press Enter. Scroll all the way down to "Places Database" => Integrity, and click "Verify Integrity".

If that doesn't help, then on the "about:support" page scroll down to "Profile Folder" and click on "Open Folder".

With Firefox closed rename or remove any places.sqlite files in your profile folder (with Firefox closed)

Also see :

https://support.mozilla.org/en-US/kb/profiles-where-firefox-stores-user-data

more options

Wonderful! It worked with the first step. Thank you kindly :)

more options

lisa30 said

Wonderful! It worked with the first step. Thank you kindly :)

    My pleasure - well done !

more options

After update 79 my top sites and highlights were not populating. This fix worked.

more options

McCoy said

Hello Lisa30, Would you do this please : Type in the address bar about:support and press Enter. Scroll all the way down to "Places Database" => Integrity, and click "Verify Integrity". If that doesn't help, then on the "about:support" page scroll down to "Profile Folder" and click on "Open Folder". With Firefox closed rename or remove any places.sqlite files in your profile folder (with Firefox closed) Also see : https://support.mozilla.org/en-US/kb/profiles-where-firefox-stores-user-data

thank you so mush the last step helped me thanksalot

Được chỉnh sửa bởi legendking99997777 vào