Search Support

prevent popup window

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

74.0 (64-bit) in Windows 10 Despite my having the firefox "Privacy & Security" selected to "Block Popup Windows", on some sites when I click within a page, a new Firefox window opens up behind the one I am working on which I then have to manually close.

How do I prevent this?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.