Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Not syncing my information with the Mozilla browser

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi lordman247

more options

Hi I had a lot of information in my browser that I synced with my email. But it's not synced now and it looks like my browser information has been deleted or missing.


I entered the email and password in Firefox and pressed the sync key. But sync is not done. please guide me... please help me :(

Giải pháp được chọn

Is your "sync" data still present on any other devices that you have connected to the Sync service?

Or did you use Sync with one, solitary device? Like as a "backup medium".

Please explain further.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Is your "sync" data still present on any other devices that you have connected to the Sync service?

Or did you use Sync with one, solitary device? Like as a "backup medium".

Please explain further.

more options

No, there are no other devices

I just changed my operating system.

I don't have any backup files either