Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Cannot load security module in security devices

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi user1321319

more options

$ uname -r 5.5.8-200.fc31.x86_64 $ rpm -qa | grep firefox firefox-74.0-3.fc31.x86_64

Unable to load this module -> /usr/lib64/opensc-pkcs11.so

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Please visit this page for help with development questions.

Được chỉnh sửa bởi user1321319 vào