Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

after a security scare 5days ago!now ive diffrent firefox accnt bookmarks gone.wot happened?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

bloody disgracefull cant even sort your own mess u made

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Normally, your bookmarks are saved locally in your Firefox profile folder. When you use Sync, they are replicated to other Firefox installations attached to the same Firefox Account.

Let's start here:

What happened to your old locally-saved Firefox profile/data?