Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to see browsing history in chronological order?

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

In history, prior visits to pages are hidden. The information appears to be retained. How can that filter be removed so all visits are visible? My goal is a list of URLs visited sorted chronologically.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

You can try this extension.

more options

The extension only needs access to the browsing history, so it is up to you to decide if this is acceptable. You can read the reviews of the extension (like you always should) to check for reported issues.