Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Font resizing fails in vue devtools

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 40 lượt xem
more options

F.F. version: 73.01 for linux os: linux mint 19.1

Install and click tab for vue devtool. Font resize(ctrl and +) or (ctrl and -). The menu bar above vue devtool resizes but the viewing area of vue devtool fails resizing. Clicking in vue devtool area does not help. Click outside vue devtool and on the content area. Then resize. Works as expected. Click on inspector tab. Resize, works as expected.

Tested vue devtool resizing on linux chrome. Works as expected.

F.F. version: 73.01 for linux os: linux mint 19.1 Install and click tab for vue devtool. Font resize(ctrl and +) or (ctrl and -). The menu bar above vue devtool resizes but the viewing area of vue devtool fails resizing. Clicking in vue devtool area does not help. Click outside vue devtool and on the content area. Then resize. Works as expected. Click on inspector tab. Resize, works as expected. Tested vue devtool resizing on linux chrome. Works as expected.