Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox starts to highlight the text I am typing after I accidentally pressed a shortcut

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Haxton

more options

Title. I am suspecting that it does more than just being annoying, but I can't figure out what toggles it, or what functionality it has. It happened before but it went away after an update. Thanks.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

I found the problem, which was entirely unrelated with Firefox. I apparently accidentally turned on Hancom IME, that was the problem.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

I found the problem, which was entirely unrelated with Firefox. I apparently accidentally turned on Hancom IME, that was the problem.