Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

After trying all of the solutions, I still can't get Firefox to play any sound.

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I've tried all of the solutions. Clearing the cache, allowing autoplay, disabling add-ons, and refreshing Firefox. After all of that, tabs still won't play sound. The volume icon doesn't appear by tabs. Other apps work fine.

Giải pháp được chọn

I don't know how, but it's fixed itself. I didn't change any settings.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

I don't know how, but it's fixed itself. I didn't change any settings.

more options

Let's hope it stays fixed. Please flag your last post as Solved Problem as this can help others with similar problems.