Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can't modify or save new bookmarks, how do I fix this?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Flower

more options

I've tried the troubleshooter, I've uninstalled & reinstalled, and verify integrity have all failed. Saving a new bookmark is grayed out. Not really sure what to do at this point.

Giải pháp được chọn

NVM was able to find the places file and deleted it. Seems to be working fine now.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

NVM was able to find the places file and deleted it. Seems to be working fine now.