Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

CAN'T MOVE TABS W/IN ONE WINDOW

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Mark

more options

First, this website is a nightmare. It has taken me 10 minutes to figure out the 500 steps necessary to actually ask a question.

Using FF 73.0.1 on a PC

When I have 5-6 tabs open on a single window, I am no longer able to move tabs with my mouse.

Giải pháp được chọn

1. Yes, I cannot move the tabs left-right along the tab bar.

2. No. And my tab bar doesn't "overflow" and never shows scroll bar no matter how many tabs I open.

And lo and behold, the problem has now disappeared.

Thanks.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi Mark, please ignore the spam message promoting an unofficial phone number.

Mark said

When I have 5-6 tabs open on a single window, I am no longer able to move tabs with my mouse.

Do you mean you cannot slide them left-right along the tab bar?

At the point where the problem begins, is the bar "overflowing" -- this is indicated by scroll buttons that appear at the left and right of the tabs -- or is there still space for more tabs?

more options

Giải pháp được chọn

1. Yes, I cannot move the tabs left-right along the tab bar.

2. No. And my tab bar doesn't "overflow" and never shows scroll bar no matter how many tabs I open.

And lo and behold, the problem has now disappeared.

Thanks.