Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

HUGE ERROR! Basic User here: Right Click COPY on mouse doesnt work in newest version of FF 3/3/20. (All other programs fine!)

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 18 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi McCoy

more options

This problem is limited to FF; it's NOT the mouse. I have never seen this before; today's FF, downloaded directly fr mozilla site, etc.

Renders the FF Browser almost useless, simply.

Giải pháp được chọn

Hello billjr1,

Would you try this please :

Type in the address bar about:config and press Enter. (ignore the warning)

Type in the search bar and look for the preference :

dom.event.contextmenu.enabled and set its value to false.

Then close restart Firefox.

Does that work for you ?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Hello billjr1,

Would you try this please :

Type in the address bar about:config and press Enter. (ignore the warning)

Type in the search bar and look for the preference :

dom.event.contextmenu.enabled and set its value to false.

Then close restart Firefox.

Does that work for you ?

more options

Thank you!

Glitch is resolved, already. Love Firefox, many thanks for all you do )

more options

billjr1 said

Thank you! Glitch is resolved, already. Love Firefox, many thanks for all you do )

    I'm so glad that your problem is solved and that you love Firefox !